Likabehandling – ROS


ROS står för Respekt – Omtanke – Samarbete

Det är Kyrkmons skolas likabehandlingsarbete. Under läsåret har vi flera aktiviteter kopplade till ROS. Dels har vi en ROS-vecka i starten av höstterminen, där kamratstödjarna spelar en stor roll. Vi har även flera teman under läsåret då vi särskilt arbetar med just det temat.

Aktuellt ROS-tema – Kamratskap


Inledning

Skolans värdegrundsarbete regleras av skollagen, läroplanen Lgr 11, diskrimineringslagen samt Barn- och utbildningsnämndens beslut om nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling.

Kyrkmons skolas främjande, förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling går under betckningen ROS.
Ansvarig för ROS-arbetet är Petra Lindblom.

ROS står för Respekt , Omtanke och Samarbete.
All personal och alla elever omfattas av detta arbete. Hur arbetet utformas finns i Kyrkmons skolas likabehandlingsplan.

 

Skolans vision
Kyrkmons skola är en skola utan kränkningar och diskriminering.

Likabehandlingsplanen består av

  • Främjande
  • Förebyggande
  • Åtgärdande

arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplanen utgår från en kartläggning som elevråd, kamratstödjare och personal genomför på skolan. Kartläggningen revideras/stäms av minst tre gånger per läsår. Skolan likabehandlingsgrupp fungerar även som lärgrupp/samtalsgrupp i skolans arbete med nolltolerans mot dikskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsgruppen ansvarar för uppföljning och utvärdering av skolans likabehandlingsarbete.

 

Hösten 2010 gjorde dåvarande klass 2a, egna rosor, ett arbete som dokumenterats av deras lärare Maggi Lindström.