Om skolan


Kyrkmons skola är en F-6 skola som ligger 17 km söder om Sundsvall.

Vision
Kyrkmons skola ska vara ledande i en hållbar utveckling av elevers lärande. Det leder till att varje elev utifrån sina förutsättningar är väl förberedd att möta framtiden med bevarad lust att lära.

Mål
Alla elever ska nå de nationella målen för åk 3 o 6.

Helhetsidé
Vår policy för allt lärande beskrivs genom vår helhetsidé.

Vi vill att alla elever ska förstå sig själva och sin omvärld – det skapar drivkraft för lärande och utveckling”

Eleverna ska gå i skolan för att de har lust att lära och inte enbart för att nå höga betyg. Pedagogernas uppdrag är att skapa förutsättningar för detta.

Utifrån våra erfarenheter utgör nedanstående de viktigaste förutsättningarna för elevernas lärande:

 • Att bygga upp en bra relation till eleverna.
 • Att utgå från eller knyta an till elevernas livsvärld och frågor.
 • Att ge eleverna återkoppling så att de vet när de lyckas bra eller mindre bra.
 • Att utmana elevernas föreställningar.

 

De elever som lämnar Kyrkmons skola ska

 • ha kunskaper och färdigheter.
 • känna självtillit.
 • ha initiativförmåga.
 • vara ansvarskännande.
 • ha social förmåga – samarbetsförmåga.
 • tänka omvärldsinkluderande.
Med kunskap menar vi främst att eleverna ska ha utvecklat en god förmåga att se sammanhang och att kunna ta ställning i olika frågor. I det sammanhanget är det väsentligt att ha förståelse för att eleverna lär sig på många olika sätt och att lärstilar varierar. 

Pedagogers uppdrag är att:

 • vara handledare / mentor för eleverna i deras utveckling.
 • skapa förutsättningar för goda lärmiljöer.
 • arbeta utifrån ett inifrån perspektiv – elevens egen motivation.
 • arbeta för att skapa trygghet hos elever.
 • möta elever där de befinner sig.
 • möjliggöra för elever och föräldrar att bli delaktiga och ha infly­tande.

 

Vetenskapligt baserad kunskapsbildning visar att arbete för hållbar utveckling i en lärande organisation gynnar elevernas lärande. Man strävar efter att lärprocessen ska utgå ifrån individen och där den befinner sig. Det handlar framför allt om vilket förållningssätt pedagogerna har kring synen på lärande.